دیر خوابیدن

دیر خوابیدن بر روند جذب کلسیم بویژه در زنان اثر منفی دارد:

دیر خوابیدن بر روند جذب کلسیم بویژه در زنان اثر منفی دارد:

👈تیرگی زیر چشم و پوست صورت
👈یبوست وخشکی پوست و روده ها
👈خستگی درطول روز و بی اشتهایی