درگذشت مادر استاد بیات

درگذشت مادر استاد بیات را تسلیت میگوییم

درگذشت مادر استاد بیات  مانیزبه نوبه خود درگذشت آن مرحومه مغفوره راتسلیت عرض نموده وآرزوی آرامش وصبر برای بازماندگان مادراستادبیات پیشکسوت ارزندکشورمینماییم.