بهترین برنامه حرکت جلو بازو و پشت بازو

بهترین برنامه حرکت جلو بازو و پشت بازو

بهترین برنامه حرکت جلو بازو و پشت بازو

جلوبازو 💪
دمبل روی میز شیبدار
هالترایستاد
لاری هالتر+سیمکش فیگوری

➕پشت بازو 💪
خوابیده هالتر+پرس
سیمکش دست برعکس
دیپ(بین میز)